06 - 830 83 491 info@lodur.nl

Algemene voorwaarden:

 

I ALGEMEEN GEDEELTE

1. Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende termen verstaan:
– Lodur: de eenmanszaak Lodur Praktijk voor Kunstzinnige Therapie, ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24485744.
– opdrachtgever: de wederpartij van Lodur.
– overeenkomst: elke overeenkomst tussen Lodur en opdrachtgever.
1.2 Indien de overeenkomst betrekking heeft op een geneeskundige behandeling is naast het bepaalde in het ALGEMEEN GEDEELTE (I) het bepaalde in het BIJZONDER GEDEELTE GENEESKUNDIGE BEHANDELING (II) van toepassing. Bij tegenstrijdigheid prevaleert in dat geval het BIJZONDER GEDEELTE GENEESKUNDIGE BEHANDELING (II).
1.3 Indien de overeenkomst betrekking heeft op een opdracht is naast het bepaalde in het ALGEMEEN GEDEELTE (I) het bepaalde in het BIJZONDER GEDEELTE OPDRACHT (III) van toepassing. Bij tegenstrijdigheid prevaleert in dat geval het BIJZONDER GEDEELTE OPDRACHT (III).
1.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeen zijn gekomen.
1.5 Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst.
1.6 Lodur wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Alle offertes van Lodur zijn vrijblijvend en binden haar niet, ook indien daarin een termijn of geldigheidsduur wordt vermeld.
2.2. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat opdrachtgever de offerte heeft geaccepteerd of zoveel eerder als partijen beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.
2.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en overige kosten.

3. Uitvoering en wijziging van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Lodur derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Lodur dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.3 Lodur zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
3.4 Lodur heeft het recht bepaalde werkzaamheden – op kosten van opdrachtgever – te laten verrichten door derden.
3.5 Indien door Lodur of door Lodur ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers gewenste faciliteiten.
3.6 Lodur is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.7 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Lodur de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.8 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lodur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lodur worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lodur zijn verstrekt, heeft Lodur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Lodur ter beschikking heeft gesteld. Lodur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lodur is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Lodur zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.10 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Lodur gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Lodur bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Lodur op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
3.11 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Lodur een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
3.12 Indien Lodur met opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Lodur niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren voor Lodur.

4. Vertrouwelijke informatie
4.1 Lodur verplicht zich alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van opdrachtgever en overige bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

5. Betaling
5.1 Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum.
5.2 Lodur draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.
5.3 In aanvulling op de wettelijke (handels)rente is Lodur gerechtigd tot volledige schadevergoeding op basis van de wet.
5.4 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten voldoet overlegging van de desbetreffende facturen: deze kosten bedragen minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag en minimaal € 100,00 per vordering.
5.5 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Lodur nadat opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
5.6 Lodur is in alle gevallen steeds gerechtigd een vordering op opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van opdrachtgever op Lodur.
5.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige verrekening, korting en/of opschorting toe te passen.

6. Overmacht
6.1 Lodur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lodur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lodur niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Lodur of van derden daaronder begrepen. Lodur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Lodur zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.3 Lodur kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6.4 Voor zover Lodur ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lodur gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7. Intellectuele eigendom
7.1 Lodur is en blijft eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar voor opdrachtgever ontwikkelde werken.
7.2 Alle door Lodur verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen en overeenkomsten zijn bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lodur worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van verstrekte stukken anders voortvloeit.
7.3 Lodur behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Vrijwaring
8.1 Opdrachtgever vrijwaart Lodur voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Lodur toerekenbaar is.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.

II BIJZONDER GEDEELTE GENEESKUNDIGE BEHANDELING

10. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
10.1 Lodur is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Lodur ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Lodur kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
10.2 Voorts is Lodur bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lodur kan worden gevergd.
10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lodur op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Lodur de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.4 Indien Lodur tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
10.5 Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is Lodur gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
10.6 Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Lodur gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
10.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Lodur vrij om de overeenkomst terstond en met directe te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Lodur op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

III BIJZONDER GEDEELTE OPDRACHT

11. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst
11.1 Lodur is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Lodur ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Lodur kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
11.2 Voorts is Lodur bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lodur kan worden gevergd.
11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lodur op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Lodur de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
11.4 Indien Lodur tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
11.5 Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is Lodur gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
11.6 Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Lodur gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
11.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Lodur, zal Lodur in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Lodur extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Lodur anders aangeeft.
11.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Lodur vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Lodur op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Enige aansprakelijkheid van Lodur is steeds beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
12.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over mocht gaan of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Lodur beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden voor de aansprakelijkheidstelling door opdrachtgever verschuldigd honorarium.